phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Onze diensten

Onze diensten

Stichting Sauer & Oonk Bewind & Executele treedt op als onafhankelijk bewindvoerder of executeur. Als bewindvoerder zijn wij verantwoordelijk voor het beheer van eigen, geschonken of nagelaten vermogen. Als executeur dragen wij zorg voor correcte afwikkeling van een nalatenschap. Wij beschikken over uitgebreide expertise in deze disciplines.

Meerderjarigenbewind

Op het moment dat men zich aanmeldt bij de stichting, kan er een intake met worden ingepland. We zullen dan de situatie bekijken en beoordelen hoe wij van dienst kunnen zijn. Indien het gaat om een meerderjarigenbewind zal er een verzoekschrift onderbewindstelling aan de kantonrechter worden gezonden. Het onderhavige verzoek mag alleen door u zelf, uw partner of een direct familielid worden gedaan. Wij kunnen u hierbij begeleiden. Vervolgens zal de kantonrechter op uw verzoek beslissen en een bewindvoerder benoemen. Vanaf dit moment staan de goederen en gelden onder beheer van de stichting. Op de eerste plaats zullen wij een beschrijving van de goederen die onder bewind staan geven aan de kantonrechter, dit heet een boedelbeschrijving. Vervolgens zorgen wij ervoor dat de onderbewindstelling bij alle relevante instanties kenbaar wordt gemaakt. Onze belangrijkste taak is natuurlijk het daadwerkelijke beheer over uw vermogen. Wij zullen uw vaste lasten voldoen en mogelijke schulden aflossen. Jaarlijks zal de kantonrechter onze werkzaamheden controleren middels een rekening en verantwoording.

Testamentair bewind

In het geval van testamentaire bewindvoering kan de erflater in een testament iemand aanwijzen, die na zijn/haar overlijden de nalatenschap gaat beheren ten behoeve van een erfgenaam. De bewindvoering zal voor een bepaalde periode worden ingesteld. Mocht er in een testament niets geregeld zijn, kan de kantonrechter op verzoek de stichting als testamentair bewindvoerder aanwijzen. Deze procedure heeft enkele raakvlakken met het meerderjarigenbewind. Bij aanvang van de bewindvoering zal een boedelbeschrijving worden overlegd aan de kantonrechter en de jaarlijkse controle middels een rekening en verantwoording vindt eveneens plaats. Dit geldt alleen als de bewindvoerder door de rechter is benoemd (artikel 4: 161 Burgerlijk Wetboek). Indien de bewindvoerder is benoemd door de de erflater in diens testament, dan moet de boedelbeschrijving en de rekening en verantwoording aan de rechthebbende worden overlegd/gedaan.

Executele

De regeling omtrent de benoeming van een executeur kan naar Nederlands recht alleen in een testament geregeld worden. Het is dus mogelijk om onze stichting als executeur in een testament te benoemen. Bij aanvang van de executele zal er een boedelbeschrijving worden gemaakt. Tevens zal er een voorlopige staat van schulden worden opgemaakt. Op deze manier kunnen wij het beste een nalatenschap afwikkelen.

Vereffening nalatenschap

Soms komt het voor dat een nalatenschap naast baten, tevens schulden bevat. Erfgenamen staan in een dergelijk geval voor de vraag of ze de nalatenschap moeten aanvaarden. Tussen het zuiver aanvaarden en verwerpen van een nalatenschap, bestaat er een middenweg: beneficiair aanvaarden. Beneficiair aanvaarden is het aanvaarden onder het voorrecht van een boedelbeschrijving. Dit houdt in dat de erfgenamen de nalatenschap slechts aanvaarden voor zover deze positief is. Op het moment een erfgenaam een nalatenschap beneficiair aanvaardt, dient de nalatenschap volgens de wettelijke regels vereffend worden. Praktisch gezien betekent dit dat eerst de schulden zullen worden voldaan en vervolgens de erfgenamen worden voldaan vanuit een mogelijk overschot. Op verzoek van een erfgenaam, van een belanghebbende, het Openbaar Ministerie of een schuldeiser, kan de rechtbank een vereffenaar benoemen. In het kader van de vereffening van een nalatenschap kunnen wij u van dienst zijn.

Begin nieuws import Geen geldige XML ontvangen