Wat moet ik regelen na een overlijden?

In deze checklist vindt u de meeste zaken die u moet regelen na het overlijden van een naaste. Zo krijgt u een indruk wat er op u afkomt en welke wettelijke termijnen u in de gaten moet houden, bijvoorbeeld die van de Belastingdienst.

U hoeft niet alles zelf te regelen. Is er een executeur, dan neemt die een groot deel voor zijn rekening. Het komt ook vaak voor dat één van de erfgenamen namens de anderen optreedt.  Komt u er niet uit, wij helpen u graag verder. Meer informatie kunt u ook vinden in de Brochure ‘Een erfenis, wat nu?’, deze is te downloaden via notaris.nl.

Goed om te weten

 • Laat alle (mogelijke) erfgenamen weten dat ze geen financieel waardevolle spullen uit het huis van de overledene mogen meenemen. Daarmee bestaat de kans dat iemand de erfenis zuiver aanvaardt. Ook eventuele schulden van de overledene komen dan voor diens rekening. Liggen er waardevolle spullen in huis? Overleg dan wie de spullen in veiligheid stelt en leg dit schriftelijk vast.
 • Bewaar alle rekeningen van de kosten die u maakt vanwege het overlijden. Sommige kosten kunt u aftrekken van de erfbelasting.

Wie regelt wat?

 • Heeft de overledene een executeur benoemd? Dan is die verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap tot het moment dat de spullen worden verdeeld. Zijn er meer executeurs benoemd? Dan beslissen zij samen.
 • Geen executeur? Dan zijn alle erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Beslissingen neemt u samen. Het is slim iemand een volmacht te geven om de lopende zaken te regelen. Dat kan een erfgenaam zijn, maar ook iemand die onafhankelijk is, bijvoorbeeld de notaris. De notaris legt in een verklaring van erfrecht vast wie de gevolmachtigde is.

Regelen in de eerste week na het overlijden

 • Meld zo snel mogelijk het overlijden bij de bank van de overledene. De bank blokkeert dan de rekeningen die op naam staan van de overledene. Er kan dan niets meer van de rekening worden afgeschreven. Op een rustiger moment vertelt de bank u meer over de afwikkeling van de bankzaken. Bijvoorbeeld of er een verklaring van erfrecht nodig is.
 • Regel de uitvaart. De uitvaartondernemer doet aangifte van het overlijden bij de gemeente. Hij kan ook uitzoeken of de overledene een uitvaartverzekering had.

Op korte termijn regelen

 • Informeer bij de bank, verzekeringsmaatschappijen, de hypotheek- en pensioenverstrekker of ze een verklaring van erfrecht nodig hebben voor de afwikkeling. Voor een verklaring van erfrecht gaat u naar de notaris. 
 • Bewaar de rekening van de uitvaart. U heeft die misschien nodig voor de uitkering van de uitvaartverzekering of als aftrekpost voor de erfbelasting. Degene die de opdracht geeft voor de uitvaart is verantwoordelijk voor de betaling. 
 • Zoek uit of er een testament is. Maak daarvoor een afspraak met een notaris. 
 • Had de overledene een auto? Zorg ervoor dat de erfgenamen binnen vijf weken het kentekenbewijs hebben overgeschreven (ook als u de partner bent van de overledene). Gaat de auto naar de sloop, kies dan voor een erkend sloopbedrijf. Alleen zo krijgt u een vrijwaringsbewijs.

Financiën regelen

 • Nadat u het overlijden heeft gemeld bij de bank, informeert de bank u over de verdere afhandeling. Meestal geeft u een van de erfgenamen een volmacht om de bankzaken te regelen. Is er een executeur? Dan mag hij betalingen doen vanaf de rekening. Ook de notaris kan gevolmachtigd worden op de bankrekening. Vaak heeft de bank een verklaring van erfrecht nodig om te weten dat u een van de erfgenamen bent en als gevolmachtigde mag optreden.
 • Zet abonnementen stop. Op de bankafschriften ziet u welke abonnementen iemand had. Bekijk ook de afschriften van creditcards en online betaalaccounts met betaaltegoeden.
 • Geef het overlijden door aan bedrijven die automatisch incasseren en waarvan de levering niet zomaar kan worden stopgezet, bijvoorbeeld gas, water en licht. Maak afspraken met die bedrijven. Vraag bijvoorbeeld om een lager maandelijks bedrag (het energiebedrijf kan een leegstandtarief in rekening brengen).
 • Meld het overlijden aan de werkgever. Die moet aan de partner of de kinderen een bedrag gelijk aan een maandsalaris uitkeren. Dat bedrag hoort niet tot de nalatenschap maar is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het overlijden. Daarnaast moet de werkgever ook het salaris van de maand van overlijden plus (een deel van) het vakantiegeld uitbetalen. Dit bedrag is wel onderdeel van de nalatenschap en moet op een rekening op naam van de overledene worden gestort.
 • Had de overledene misschien nog andere bankrekeningen op zijn naam? Bijvoorbeeld een zakelijke rekening voor de Vereniging van Eigenaren? Of bankrekeningen in het buitenland? U kunt het navragen bij het digitaal loket van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB): www.slapendetegoeden.nl. Meld het overlijden en vraag een bewijs van het tegoed op het moment van overlijden.
 • Had de overledene beleggingen? Vraag bij de bank wat de waarde was op het moment van overlijden. Dit is de waarde die u aangeeft bij de erfbelasting. Het is verstandig met de erfgenamen te overleggen over een goed moment om de beleggingen te verkopen. Dat kan ook pas over een paar jaar zijn.
 • Na drie maanden mogen schuldeisers zich melden. U heeft ook zelf een plicht om schuldeisers aan te schrijven.

(Pensioen)verzekeringen

 • Had de overledene zijn verzekeringen afgesloten via een assurantieadviseur? Neem contact op met die adviseur voor het afwikkelen van de verzekeringen. Had de overledene alles zelf geregeld? Dan moet u het overlijden melden aan de verzekeringsmaatschappij waar de verzekering loopt. In de papieren of de bankafschriften ziet u waar de overledene was verzekerd.
 • Was er een verzekering die uitkeert bij overlijden? Vraag dan de overlijdensuitkering aan. Op de polis of in de voorwaarden van de verzekering staat wie de uitkering ontvangt. Meestal is dat de partner.
 • Meld het overlijden bij verzekeraars waar de overledene pensioen opbouwde. Ook als het pensioen al premievrij is. Weet u niet of en waar de overledene een pensioen opbouwde? Vraag dit na bij mijnpensioenoverzicht.nl.
 • Had u met uw overleden partner een gezamenlijke zorgverzekering? Vraag de zorgverzekeraar om de polis aan te passen.

Huurhuis

 • Had u samen met uw overleden partner een huurwoning? Controleer dan of het huurcontract (ook) op uw naam staat en laat het contract zo nodig aanpassen.
 • Zeg de huur zo snel mogelijk op. De huurkosten en de servicekosten kunnen oplopen. Vraag bij de verhuurder wat er moet gebeuren en wat de opzegtermijn is. Heeft u nog niet besloten of en hoe u de erfenis aanvaardt? Leg dan schriftelijk vast waarom u de woning ontruimt en wat u tijdelijk met de inboedel doet. Zo voorkomt u dat u de erfenis per ongeluk zuiver aanvaardt.

Koophuis

 • Had de overledene een hypotheek? Meld het overlijden bij de instelling die de hypotheeklening heeft verstrekt.
 • Beslis wat u met het koophuis doet. Blijft de partner erin wonen? Koopt een van de erfgenamen de andere erfgenamen uit? Om het huis op naam van de partner of de erfgenamen te krijgen, laat u een verklaring van erfrecht inschrijven in het Kadaster. Na inschrijving krijgt u belastingaanslagen zoals de WOZ en andere post van de overheid op de juiste naam. Ook als u het huis gaat verkopen, is het handig de verklaring van erfrecht te laten inschrijven. Dan weten de kopers dat u bevoegd bent om te verkopen. De notaris helpt u graag.

Belastingdienst

 • Bewaar alle facturen van de kosten die de erfgenamen maken vanwege het overlijden. Sommige kosten zijn aftrekbaar van de erfbelasting. Andere kosten verrekent u later met de andere erfgenamen.
 • Na het overlijden doet u voor de inkomstenbelasting aangifte van het jaar van overlijden. Van de Belastingdienst krijgt u dan meestal een belastingaanslag voor de inkomstenbelasting van de overledene. U betaalt de belasting die de overledene nog was verschuldigd. Dat kan van de bankrekening van de overledene, als daar genoeg geld op staat.
 • Erft u een koophuis? Dan rekent de erfbelasting met de WOZ-waarde van vorig jaar. Vindt u die te hoog? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Dit kan erfbelasting schelen.
 • Na een overlijden ontvangt u als erfgenaam meestal automatisch een aangifteformulier voor de erfbelasting. Krijgt u dat niet, dan moet u het formulier zelf opvragen bij de Belastingdienst. U heeft acht maanden om belastingaangifte te doen.
 • Erft u als partner volgens de wettelijke verdeling, maar pakt dat belastingtechnisch ongunstig uit? Dan heeft u drie maanden om af te zien van de wettelijke verdeling. De notaris kan samen met u bekijken welke verdeling belastingtechnisch gunstig kan zijn.
 • Heeft u na het overlijden van uw partner een eenpersoonshuishouden? Vraag of uw tarief voor de rioolbelasting en andere gemeentelijke belastingen omlaag kunnen. Soms heeft u recht op hogere huursubsidie.
 • Blijft u na het overlijden alleen achter met uw kinderen? Vraag advies aan een belastingadviseur of de belastingtelefoon over aftrekposten voor bijzondere lasten.

Social media

 • Had de overledene een profiel op bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn of Twitter? Dan kunt u de profielen (laten) verwijderen. Bij sommige platforms heeft de overledene zelf kunnen instellen wat er na zijn overlijden met zijn profiel gebeurt. Bent u geen familie van de overledene? Bij sommige social media kunnen ook niet-familieleden een profiel laten verwijderen. Er is dan wel bewijs nodig van het overlijden, bijvoorbeeld een foto van een overlijdensbericht.
 • Heeft de overledene een zogenoemde digitale kluis? Dan weet de notaris wie de inlogcodes mag hebben van de social media-accounts. En wat de laatste wens was van de overledene: de profielen verwijderen of omzetten in een gedenkpagina.
 • Is er niets vastgelegd bij de notaris voor social media? Probeer dan te achterhalen waar iemand een account had en wat zijn gebruikersnaam was. Met een bewijsstuk van het overlijden kunt u de social media-platforms vragen of ze de accounts verwijderen.

 

Onze mensen

Femke Holvast
Notarieel jurist
Giardella van Eijzeren
Notarieel jurist
Ingrid van Wittene
Notarieel medewerker
Demi Muller
Notarieel medewerker
Kyung Mentink
Kyung Mentink
Notarieel medewerker