Statuten wijzigen

De algemene ledenvergadering van de vereniging kan besluiten de statuten te wijzigen. Deze wijzingen van statuten moeten steeds in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd, indien het een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid betreft. Voorbeelden van wijzigingen:

  • De naam van de vereniging wijzigen
  • De loop van het boekjaar aanpassen
  • Andere activiteiten ontplooien
  • Meer of minder bestuursleden financiële zaken laten regelen

Rol bestuur bij wijzigen statuten

Tijdens de algemene ledenvergadering moet een meerderheid van de leden instemmen met wijziging van de statuten. Wanneer er twijfel is over de besluitvorming, dan kunnen de statuten erop na worden gekeken en/of er kan een notaris om advies worden gevraagd.

Rol notaris

De notaris kan een adviserende rol hebben bij het wijzigen van statuten. Verder begeleidt de notaris het proces en de notaris controleert het besluit van de algemene ledenvergadering. Daarna stelt de notaris een nieuwe notariële akte op met daarin de gewijzigde statuten.