phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Bedrijfsoverdracht en opvolging

Als u gaat stoppen met uw onderneming en u heeft daarvoor een koper gevonden, of als u iemand  heeft gevonden wiens bedrijf u wilt kopen, is het voor beide partijen van groot belang dat de aansprakelijkheden en verplichtingen nauwkeurig worden omschreven. De betaling van de koopsom moet zeker worden gesteld, maar ook is het van belang inzicht te hebben in de rechten en de plichten van de over te nemen onderneming. Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen voert voor u, voordat de overname plaatsvindt, een groot aantal controles uit. Zo gaan wij onder andere na of de verkopende partij wel tot de overdracht bevoegd is. In de akte van overname van de onderneming nemen wij garanties en verdere afspraken op over bijvoorbeeld de overdracht van het bedrijfspand, huurovereenkomsten, overname van inventaris, personeel, administratie en goodwill. Ook kunt u bijvoorbeeld denken aan een concurrentiebeding. Het vastleggen van de diverse afspraken en garanties gebeurt in nauw overleg met u en uw (fiscaal) adviseur.

bedrijfsopvolging regelen via testament of bij leven

Als u iemand heeft gevonden aan wie u uw bedrijf kunt overdragen, bijvoorbeeld uw zoon of dochter of misschien een werknemer uit het bedrijf zelf, kunt u de opvolging laten vastleggen in een testamen. Bij een testamentaire regeling van de opvolging kunnen tegengestelde belangen tussen de opvolger en uw erfgenamen voor problemen zorgen, maar het is natuurlijk altijd beter iets geregeld te hebben. U kunt de opvolging ook al bij leven regelen. U bent dan zelf actief betrokken bij de uitvoering van de overdracht aan uw opvolger.

fiscaal gunstige regeling

Als wij een regeling bij leven of een regeling bij testament voor uw opstellen, letten wij erop dat er waarborgen zijn voor onder meer de continuïteit van uw onderneming waarin de opvolger ongestoord kan werken, maar ook bekijken wij voor u dat er een fiscaal gunstige regeling voor de overgang van toepassing is.

certificering van aandelen en stichting administratiekantoor

Als aandeelhouder van uw B.V. kunt u ook een regeling maken om de continuïteit van uw onderneming bij uw overlijden te garanderen. De zeggenschap op de aandelen geeft u dan aan uw beoogde bedrijfsopvolger, terwijl u de winstrechten aan uw (andere) erfgenamen, bijvoorbeeld uw kinderen, geeft. U als aandeelhouder draagt uw aandelen met het stemrecht over aan een speciaal daarvoor door u opgerichte stichting. In ruil voor uw aandelen krijgt u certificaten van aandelen. Het dividend wordt in zijn geheel uitbetaald op de certificaten die aan u of later aan uw erfgenamen toebehoren. De stichting heeft daarnaast een bestuur dat het stemrecht op de aandelen uitoefent. U bent als eerste de bestuurder van uw stichting, maar u bepaalt ook wie na u als bestuurder gaan deelnemen in het bestuur. Zo voorziet u in de opvolging.

Begin nieuws import Geen geldige XML ontvangen