Privacyverklaring Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen
19 juli 2018

 
Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeert Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen u over de wijze waarop Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.
 
Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de  AVG.
 
De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen in overeenstemming is met de AVG. De functionaris gegevensbescherming is mr. Eric Sturkenboom.
 
Doeleinden
Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • uitoefenen van wettelijke taken (opstellen van aktes en verklaringen, legalisaties);
  • adviezen (op basis van toestemming);
  • nieuws en informatie via de nieuwsbrief en de kantoorapp (op basis van toestemming);
  • acquisitie (op basis van toestemming)

Uw gegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet uw toestemming gevraagd.
 
Rechten van betrokkene
Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) heeft u volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan de Functionaris gegevensbescherming van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen via  avg@sauerenoonk.nl.
 
Verstrekking aan derden
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en te behoeve van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen zullen optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen daartoe verplicht is op grond van de wet.
 
Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen draagt - samen met eventuele bewerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 
Datalekken
Indien u van mening bent dat er persoonsgegevens van cliënten of medewerkers van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen voor onbevoegden toegankelijk zijn of u hiervan een vermoeden heeft vragen wij u dit direct te melden via avg@sauerenoonk.nl. Vermeld daarbij altijd een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de AP van het data-incident treedt dan in werking.
 
Cameratoezicht
Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen beschermt uw veiligheid en eigendommen onder andere via cameratoezicht in de gebouwen. De beelden van deze camera's worden automatisch vernietigd na een maand.
 
Cookies
Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites. 

Hyperlinks
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.
 
Wijzigingen
Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
Contactgegevens
Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van uw rechten als betrokkene, kunt u dit rechtstreeks laten weten aan: avg@sauerenoonk.nl