phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Veiling extra informatie

Veiling extra informatie

VEILING EX ARTIKEL 3:268 BW

Inleiding
Indien een schuldenaar in verzuim is met betrekking tot de betalingen aan de schuldeiser, kan de schuldeiser overgaan tot het veilen van het onderpand.
Een executieveiling vindt in beginsel plaats ten overstaan van een notaris.
De notaris heeft de volledige regie over de veiling in handen en is bevoegd zonder opgave van redenen, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te treffen.
Het oordeel van de notaris omtrent alles wat zich tijdens de veiling voordoet is beslissend.

Onderhandse verkoop
Vanaf het moment van deze aankondiging is het mogelijk een onderhands bod uit te brengen op het te veilen object.

Bezichtiging
Indien de schuldenaar het toestaat is het mogelijk om het betreffende te veilen object te bezichtigen.
Een bezichtiging dient altijd te geschieden in overleg met het notariskantoor dat is belast met de executie verkoop van het betreffende pand.

Risico’s voor de koper
De schuldeiser/verkoper neemt geen verantwoordelijkheid voor het bestaan van eventuele erfdienstbaarheden en andere aan het pand verbonden verplichtingen.
Als koper dien je zelf uit te zoeken of het betreffende pand aan je verwachtingen voldoet.
Eventuele beschadigingen aangebracht voor, tijdens en na de veiling kunnen niet worden verhaald op de schuldeiser/verkoper.
Naast deze risico’s dient een koper zich tevens te vergewissen van de verdere bijkomende kosten.
Het kan voor onervaren kopers op de veiling vaak verstandig zijn zich te laten bijstaan door een deskundige.

De veiling:
De veiling vindt plaats in twee fasen opbod en afslag.
In de eerste fase wordt er ingezet bij opbod, dit dient op duidelijk waarneembare wijze te geschieden.
De hoogste bieder bij de inzet ontvangt een inzetpremie van 1% van de inzet als beloning voor het opdrijven van de prijs.
Hierna vindt de afslag bij afmijning plaats, dit dient te gebeuren door het roepen van het woord “mijn” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
Indien dit bod door de notaris, na het tonen van de financiële gegoedheid, wordt goedgekeurd, zal de notaris van het verloop van de veiling procedure een notariële akte opmaken.
Deze akte is tezamen met de hierna te bespreken akten van gunning en kwijting het nieuwe bewijs van eigendom van de koper op de veiling.

De gunning
Nadat de schuldeiser/verkoper op de hoogte is gesteld van het op de veiling uitgebrachte bod, zal zij uitsluitsel geven of zij het gunt of niet gunt, danwel of zij zich omtrent het gedane bod nog wil beraden.
Wanneer de schuldeiser/verkoper over gaat tot gunning, gaat het risico over op de koper en dient deze het pand vanaf dit tijdstip te verzekeren

Akte de command
Wanneer u iemand anders in de veiling namens u laat bieden dient er een akte de command te worden opgemaakt.
Deze persoon is dan tezamen met u aansprakelijk voor het storten van de koopsom.

Kwijting
Als de waarborgsom tezamen met de verdere kosten en de koopsom zijn ontvangen op de derdengeldenrekening van het notariskantoor zal de akte van kwijting worden opgemaakt, waardoor de levering een feit is en het pand volledig eigendom is geworden van de koper.

VEILING DOOR BESLAGLEGGER OF OP LAST RECHTER

Bij een executieveiling krachtens artikel 3:268 BW zal er meestal worden geveild door de bank, echter het is ook mogelijk dat dit gebeurt door een beslaglegger of op last van de rechter.

Veiling na beslag
Wanneer er sprake is van een executoriaal beslag en de betreffende beslaglegger gaat over tot executie dan heeft de bank gedurende veertien dagen de bevoegdheid de executie over te nemen. Indien de bank de executieveiling overneemt dan wordt de executie afgewikkeld als een veiling krachtens hypotheekrecht. Neemt de bank de executie niet over dan is de beslaglegger bevoegd de executie voort te zetten.
De veiling vindt dan bijna op dezelfde wijze plaats als een veiling krachtens hypotheekrecht, met als grote verschil dat er in geval van veiling krachtens beslagrecht geen mogelijkheid bestaat om een onderhands bod te doen.

Veiling krachtens rechterlijk bevel
Een dergelijke veiling vindt plaats omdat op verzoek van de rechter de openbare verkoop wordt gelast.
Ook deze veiling vindt op dezelfde wijze plaats als een veiling krachtens hypotheekrecht, met als verschil dat er geen mogelijkheid bestaat om op basis van een onderhands bod tot de verkoop te komen.

VEILINGVOORWAARDEN

Algemene veilingvoorwaarden
Op de executieveiling zijn van toepassing de Algemene Veiling Voorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE 2006), voor zover hier bij bijzondere veilingvoorwaarden niet van wordt afgeweken.
In deze voorwaarden zijn de spelregels vervat die van toepassing zijn op de veiling.
Deze voorwaarden liggen gratis ter inzage op het notariskantoor en zijn tevens te downloaden op www.veilingnotaris.nl.

Bijzondere veilingvoorwaarden
In de bijzondere veilingvoorwaarden, welke worden vastgesteld bij notariële akte, wordt op bepaalde punten afgeweken van de algemene veilingvoorwaarden.
Deze bijzondere voorwaarden zetten de algemene veilingvoorwaarden deels buiten spel.
Voor iedere veiling worden de bijzondere veilingvoorwaarden vastgesteld en liggen deze ter inzage op het notariskantoor en zijn deze tevens te downloaden op “bijzondere veilingvoorwaarden”.