Algemene voorwaarden Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen
KvK nummer: 20146048
Rabobank Walcheren/Noord Beveland 34.93.21.124
NL 37 RABO 0349321124 RABONL2U

Art. 1. Toepasselijkheid
Met terzijdestelling van algemene voorwaarden van cliënt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op een opdracht die tussen cliënt en Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen wordt overeengekomen, en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en rechtsgevolgen, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn onder gelijk voorbehoud eveneens van toepassing op alle opdrachten die op de eerste tussen partijen overeengekomen opdracht volgen en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en rechtsgevolgen, ook zonder dat partijen deze algemene voorwaarden alsdan van toepassing behoeven te verklaren.

Art. 2. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: cliënt: de opdrachtgever, dan wel, voor zover een opdracht gezamenlijk is verleend, de opdrachtgevers tezamen; 
derde(-en): iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, instelling, of organisatie, zelfstandig of gezamenlijk, die geen partij is; 
Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen: de burgerlijke maatschap uitgeoefend door drie besloten praktijkvennootschappen van de respectieve notarissen mr. E.M. Sturkenboom, mr. A.M. Jacobse, mr. B.Q. Claas en kandidaat-notaris mr. C.I.J.P. Roosenburg-Boer.
opdracht: de aan Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen verleende opdracht(-en) zoals bepaald en bedoeld in deze algemene voorwaarden; 
partij(-en): cliënt en/of Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen; en schriftelijk; door middel van ieder communicatiemiddel waarmee schrift zichtbaar kan worden gemaakt, in het bijzonder brief, e-mail en/of fax.

Art. 3. Opdracht
3.1 Een aanbod van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen voor het aangaan van een opdracht is geheel vrijblijvend.
3.2 Een derde kan in naam van en/of in rekening van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen een opdracht aangaan indien en voor zover Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen aan de betreffende derde ter zake uitdrukkelijk een schriftelijke volmacht heeft verleend.

Art. 4. Uitvoering opdracht
4.1 Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen spant zich in de opdracht deskundig en zorgvuldig uit te voeren. Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen staat echter niet in voor een ander dan juridisch resultaat dat cliënt met de opdracht voor ogen heeft.
4.2 Cliënt is gehouden om Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen op de hoogte te stellen van bescheiden, feiten en omstandigheden die voor de opdracht en de uitvoering ervan van belang zijn en kunnen zijn. De juistheid van de bescheiden, feiten en omstandigheden bedoeld in de eerste zin van lid 2, valt onder de verantwoordelijkheid van cliënt.
4.3 Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling. Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer er meerkosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
4.4 Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen is bevoegd bij de opdracht derden te betrekken. Een derde zal ter zake van de opdracht waar mogelijk worden gecontracteerd eerst na overleg met cliënt. Artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

Art. 5. Honorarium en declaraties
5.1 Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt honorarium verschuldigd. Het honorarium, dat op een uurtarief is gebaseerd, tenzij de opdracht voor een vast bedrag wordt aangenomen, wordt met verschotten en, indien van toepassing, omzetbelasting vermeerderd. Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen is bevoegd de hoogte van het honorarium tussentijds te wijzigen onverlet de bevoegdheid van cliënt een lopende opdracht alsdan te beëindigen.
5.2 Verrichte werkzaamheden worden tussentijds door middel van één of meerdere declaraties in rekening gebracht als de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode die langer is dan één maand.
5.3 Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen is bevoegd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen is over een betaald voorschot geen rente verschuldigd. Een betaald voorschot wordt met de laatste declaratie, te weten bij het einde van de opdracht, verrekend.

Art. 6. Betaling
6.1 Alleen betaling door bijschrijving van een ten name van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen gestelde bankrekening leidt tot kwijting van cliënt.
6.2 Betaling van declaraties van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat tijdstip geldende wettelijke rente.
6.3 Indien Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen invorderingsmaatregelen treft tegen cliënt die in verzuim is, komen de kosten van invordering ten laste van cliënt met een minimum van tien procent van de openstaande declaraties.
6.4 Voor zover een opdracht door twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, staat iedere opdrachtgever voor de gehele betaling van het verschuldigde in.

Art. 7. Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.
7.2 In geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de in artikel 7 lid 1 bedoelde schade niet dekt, is de aansprakelijkheid van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen steeds beperkt tot de contractwaarde van de opdracht of, voor zover de opdrachtwaarde boven vijfduizend Euro (€5.000,-) uit komt, tot dat bedrag.
7.3 Voor tekortkomingen in de werkzaamheden van een derde bedoeld in artikel 3 lid 2 is Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen niet aansprakelijk. Artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Voor zover de eerste en/of tweede zin van artikel 7 lid 3 geen toepassing vindt, zijn leden 1 en 2 van artikel 7 van gelijke toepassing op tekortkomingen van een derde.
7.4 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de opdracht en haar inhoud geen rechten en aanspraken tegenover Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen ontlenen. Cliënt vrijwaart Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen voor aanspraken van derden bedoeld in artikel 7 lid 3.

Art. 8. Auteursrecht
Het auteursrecht op werken die door de uitvoering van de opdracht worden voortgebracht, berust bij Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen.

Art. 9. Overgang opdracht, vorderingen en schulden
Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen is bevoegd opdrachten, vorderingen en schulden te doen of laten overgaan aan een rechtspersoon of personenassociatie waarin Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen al dan niet tezamen met anderen een direct of indirect belang heeft. Cliënt verleent hierbij toestemming, respectievelijk geeft hierbij zijn medewerking aan de in dit artikel bedoelde overgang.

Art. 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor  ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
10.2 Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg of door de Geschillencommissie Notariaat.

Art. 11. Beroeps- en gedragsregels
11.1 Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure: 'Spelregels voor notaris en consument'. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Art. 12.
Aan onze dienstverlening kan een cliëntenonderzoek op grond van de WWFT verbonden zijn. WWFT staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Dit onderzoek kan leiden tot een verplichte melding van uw transactie bij de overheid. Raadpleeg uw contactpersoon of onze website voor meer informatie.

Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen, integer, ervaren en bereikbaar.
De maatschap neemt ook onder de naam AKTIE Notarissen deel aan het rechtsverkeer en voert ook het labels Nationale Notaris.