Het bestuur

Het bestuur van een vereniging leidt en vertegenwoordigt. Tijdens de algemene ledenvergadering worden de voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen.

Bevoegdheden van het bestuur

Een vereniging heeft leden, welke tijdens de algemene ledenvergadering een bestuur kiezen. Het bestuur kiest vervolgens een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij leiden de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en zij vertegenwoordigen de vereniging. Er staat in de statuten beschreven wat zij wel en niet mogen doen.

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van een vereniging is verplicht om minimaal een keer per jaar en binnen zes maanden na de afloop van het boekjaar en algemene ledenvergadering te organiseren. Daarbij moet er een jaarverslag worden uitgebracht en daarnaast moet er rekening en verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid. Zodra er een statutenwijziging of ontbinding van de vereniging op de agenda staat, dan moet het bestuur de leden van de vereniging minimaal zeven dagen van tevoren op de hoogte brengen hiervan.

Boekhouding

Een vereniging is verplicht om een boekhouding bij te houden en binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet er een overzicht van baten en lasten kunnen worden voorgelegd. De penningmeester is hier verantwoordelijk voor. Indien er geen raad van commissarissen is of er geen accountant wordt ingeschakeld, is de vereniging verplicht een kascommissie in te stellen. De kascommissie controleert de penningmeester en bestaat uit leden van de vereniging. 

Herbenoeming en ontslag bestuur

De (her)benoeming en het ontslag van bestuurders wordt in de statuten vastgelegd. Wijzigingen binnen het bestuur moeten door worden gegeven aan de KvK. Over het algemeen is de benoeming van een bestuurslid voor een bepaald termijn. Leg het goed vast als een bestuurslid langer blijft zitten, bijvoorbeeld vanwege een herbenoeming. Wanneer dit niet goed wordt vastgelegd is hij of zij juridisch gezien geen bestuurslid, en dat kan grote gevolgen hebben. Besluiten die vanaf dat moment worden genomen kunnen dan ongeldig zijn.

Rol notaris

U kunt een notaris om advies of bemiddeling vragen, wanneer de leden en het bestuur het niet eens worden met elkaar. Bijvoorbeeld tijdens de algemene ledenvergadering. Ook voor andere vragen kunt u natuurlijk bij de notaris terecht.